Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Vår affärsmodell är att all el som genereras i vårt vindkraftverk om möjligt ska överföras direkt till förbrukning hos våra medlemmar som då får betala 25 öre per kWh för den. I fall förbrukningen inte uppgår till den månatliga tilldelningen försvinner den oförbrukade elen som förluster i hela kraftnätet och det är inte bra och det är dålig ekonomi. Kalmar Energi får nu uppdrag att omfördela andelar till de förbrukningsställen där det behövs

 

Balansen

Tillsammans med Kalmar Energi gör vi fortlöpande uppföljning av balansen mellan medlemmarnas andelsinnehav och elförbrukning och under våren har vi med brev påtalat berörda medlemmar vad som behöver göras. Fortfarande är det ca 15 medlemmar som inte förbrukar den el som tilldelas, men det beror inte på att man har för många andelar utan på grund av att man inte fördelat ut sina andelar på alla förbrukningsställen (mätare). Även detta har vi påtalat men någon direkt respons på det har vi inte fått.

Saldot i banken för samtliga mätare uppgick till drygt 500 MWh per den första maj. Det det är dock inte en tillgänglig mängd el utan bara en redovisning  av oförbrukade el för varje mätare. Så länge elpriset inte fluktuerar allt för mycket åtar sig Kalmar Energi att köpa till el med tillgängligt saldo till de förbrukningsställen som behöver det när månadstilldelningen är förbrukad. Men det saldo som fortfarande finns kvar den sista februari varje år kommer att nollställas. Den el som på det här sättet inte förbrukas försvinner ut i hela kraftnätet och ger ingen ekonomisk nytta vare sig till medlemmen eller till Kyrkvinden.

Uppdrag till Kalmar Energi

För att råda bot på det här slöseriet ger Kyrkvinden nu uppdrag till handläggarna på Kalmar Energi att för berörda kunder göra den omfördelning av andelar som behövs till anläggningar som man vet har större förbrukning än vad nu anslutna andelar medger. Uppdraget initeras nu ensidigt från Kyrkvinden och är en ren administrativ åtgärd. Åtgärden är helt och hållet till ekonomisk nytta för såväl medlemmarna som för Kyrkvinden .

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Energieffektivisering är ett uttryck för sparsamhet. Det är också en ständigt pågående verksamhet i församlingarna. För medlemmarna kan det innebära att det antal andelar som köptes i Kyrkvinden från början nu har blivit för många. En uppföljning av andelsinnehavet har gjorts som nu öppnar upp för viss handel med andelar.

 

Balansen

Tillsammans med Kalmar Energi har vi gjort en uppföljning av balansen mellan medlemmarnas andelsinnehav och och elförbrukning. Enligt Kyrkvindens stadgar får medlemmarna inte ha flera andelar än vad som motiveras av elförbrukningen. Det är den principiella anledningen men det är dessutom dålig ekonomi för den medlem som har fler andelar än vad som motiveras av elförbrukningen. Uppföljningen som nu gjorts berör omkring hälften av medlemmarna, de som har ett andelsinnehav som inte är optimalt. Det innebär att de antingen har märkbart för många andelar eller så är förbrukningen så stor att de skulle kunna skaffa fler andelar.

Utjämning mellan olika månader

Sedan ett par år tillbaka har Kalmar Energi infört något som kan liknas vid ett banksystem som kan balansera ”oförbrukad” el från en månad till en annan på varje elmätare. Det vill säga, det går inte att lagra oförbrukad el på ett konto, men väl ett ekonomiskt saldo som motsvarar den oförbrukade elen. Det här kan bolaget hantera inom ett verksamhetsår men saldot går inte att överföra till kommande år. Saldon med överskott nollställs vid årsskiftet och för berörda medlemmar blir det en förlustaffär att ha för många andelar.

Köp eller försäljning

De medlemmar som berörs av uppföljningen har fått brev med besked om hur balansen ligger till, redovisat för varje elmätare. En handel med andelar mellan berörda medlemmar har uppstått men sammantaget torde det finnas ett litet överskott och i slutändan skulle det kunna ge utrymme för nya församlingar att söka medlemskap och köpa andelar. Kontakta undertecknad för ytterligare information. För medlemmar som redan etablerat överenskommelse finns avtal att hämta här

Göran Jacobsson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

El direkt till medlemmarna

Från oktober 2010 infördes direktfördelning av elkraft till medlemmarna. Den samlade månadsproduktionen från vårt vindkraftverk fördelades direkt till antalet andelar som är anslutna till medlemmarnas uttagspunkter – elmätare. En begränsningsregel infördes som innebär att man inte får ansluta fler andelar än vad som motsvarar ca 80% av årsförbrukningen. Skälet till detta var att det inte går att mata in mera till en mätare än vad som förbrukas. Med 80%-regel var förhoppning att det skulle inträffa mera undantagsvis. Om det ändå sker fördelas oförbrukad el på andra anläggningar som har förbrukning – konkret till de som har anslutna andelar i antal som ligger långt under vad förbrukningen motiverar.

Tillgodohavande

Kalmar Energi kommer startar från den 1 februari ett nyutvecklat kundsystem som kan hantera dessa situationer, i princip ett sorts banksystem. Vid månader där förbrukningen inte uppgår till tilldelningen kommer systemet generera ett ekonomisk tillgodohavande för anläggningen som sedan tas i anspråk en kommande månad när antingen förbrukningen är högre eller tilldelningen lägre än förbrukningen. Tillgodohavandet beräknas på antalet oförbrukade kilowattimmar multiplicerat med vårt elpris. Om sedan förbrukning ökar en kommande månad återförs tillgodohavandet till anläggningen som elkraft i den mängd som det räcker till. I och med detta kommer 80%-regeln att slopas vilket gör det möjligt att ha så många andelar anslutna som är motiverad av en normal årsförbrukning. Det här blir bra då vi nu kan få bästa möjliga utdelning på våra andelar.

För många andelar

Men, det går aldrig få någon tilldelning av elkraft till ett andelsinnehav som är större än vad som motiveras av normalårsförbrukningen. Det finns fortfarande ett fåtal medlemmar som har några andelar för många och de uppmanas att avyttra dem till andra medlemmar eller till Kyrkvinden.Vid beräkning av lämpligt antal andelar för normalårsförbrukningen används 1000 kWh/ andelar. En normalårsförbrukning på ca 20 000 kWh motsvarar således ca 20 andelar. De flesta elkonsumenter arbetar idag med energibesparing på ett eller annat sätt och det kan vara skäl till att ändå att ha några färre andelar än vad normalårsförbrukningen motiverar. El från vårt vindkraftverk fördelas alltid månadsvis genom att den produktion som mäts in till nätet fördelas på totala antalet andelar som finns i anslutningspunkterna.

GJ

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Andelsinnehav i kooperativet

Grundförutsättningen för medlemmarnas kooperativa köp av el från Kyrkvinden är att de köper (förbrukar) all den el som motsvarar andelsinnehavet. Medlemmarna måste alltid betala för den el som motsvarar andelsinnehavet. Det är fundamentet för den kooperativa föreningen som möjliggör att föreningen kan sälja elkraften till lägsta möjliga självkostnadspris. Att forlöpande inneha fler andelar än vad man förbrukar är inte tillåtet (se stadgarna). Då blir det nödvändigt att sälja dessa.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov