Göran Jacobsson

Göran Jacobsson

söndag, 18 januari 2015 08:43

Vår verksamhetsidé

De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verksamhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och förändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbetet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Svenska kyrkans 18 700 byggnader på sammanlagt 500 ha yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt på ett nytt sätt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden verkar för detta mål

Biskopsbrevet om klimatet

Glädjande nog har nu biskoparna samlat sin tankar om klimathotet i ett särskilt brev. Det är mångordigt och utförligt och ger en bra bild av hur och var kyrkan förhåller sig till detta så påtagliga framtidshot. Brevet avslutas med ett antal utmaningar riktade till olika aktörer i samhället men också till kyrkan själv; församlingar, stift och nationella nivån. Nog syns det att man sneglat på Kyrkvindens verksamhetsidé. Biskopsbrevet kan hämtas här.

Styrelsen kommentar

Styrelsen tycker naturligtvis att det är bra med ett ställningstagande av landets biskopar och har därför lämnat en egen kommentar till biskopsbrevet för publicering i Kyrkans tidning, Opinion och Debatt. Klicka här för att hämta vårt inlägg.

fredag, 16 Maj 2014 14:18

Styrelsens ledamöter och suppleanter

Niclas Sjöberg Skövde, ordförande, Skövde

Johan Unger, vice ordförande, Örebro

Björn Falkeblad, Järfälla

Nils Furtenbach, Täby

Göran Jacobsson, Uppsala

Supleanter

Kristina Granberg, Piteå

Anders Brunnstedt, Falun

Göran Norman, Norrköping

måndag, 19 januari 2015 14:35

Kyrkvindens stadgar

STADGAR FÖR KYRKVINDEN

Ändrade efter beslut på föreningsstämma 2010 och 2011


§ 1 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att förmedla och i egen regi eller genom samarbets-partner producera miljövänlig elkraft främst med vindkraftverk. Föreningen skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättande av uttjänat vindkraftverk

§ 2 Föreningens firma och säte

Föreningens firma är Kyrkvinden kooperativ ekonomisk förening. Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. Firman tecknas gemensamt av två bland dessa. Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan förvärvas av församlingar och andra organisatoriska enheter i Svenska kyrkan eller av anställda däri som är elkonsumenter i Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen. Medlem skall erlägga en anslutningsavgift vid inträdet och erhåller medlemsbevis samt saldobesked på begäran.

§ 4 Insatser

Varje medlem skall delta i föreningen med minst en insatser om vardera 5 000 kronor. Varje insats berättigar till köp av elenergi motsvarar de tecknade insatsernas andel av den årsproduktion elkraft som föreningen disponerar. Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar medlemmens elförbrukning. Insatsen betalas kontant eller på annat sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Den som överlåter sina insatser till annan elkonsument i Sverige, måste skriftligen i förväg meddela styrelsen detta. Den som genom överlåtelse förvärvat medlems insats, skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter. Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, på begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överföres till reservfonden.

§ 5 Avgifter

Anslutningsavgift vid inträde i föreningen är 400 kr. Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift skall uttaxeras. Beloppet får högst uppgå till 1000 kronor per medlem. Föreningens löpande verksamhet får finansieras med avgifter till dess finansieringen kan ske enligt § 6

§6 Förlagsinsatser

Styrelsen kan besluta om att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Dessa får tillskjutas även av andra än medlemmar. För förlagsinsatser gäller vad som föreskrivs i SFS 1987:667, dessa stadgar och vad styrelsen beslutar. Andelen förlagsfinansiering i Kyrkvinden får uppgå till högst 30 % av föreningens kapitalbehov.

§ 7 Finansiering

Föreningens löpande verksamhet skall finansieras med uttag ur den årsproduktion elkraft som föreningen disponerar.

§ 8 Utträde ur föreningen

Uppsägning till utträde skall vara skriftlig och ske enligt 3 kap 5 § lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång.

§ 9 Uteslutning av medlem

Medlem som bevisligen motarbetar föreningen eller bryter mot stadgarna eller stadgeenligt fattade beslut, kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman.

§ 10 Överskottets fördelning

Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder och turordning:

- avsättning till reservfonden enligt reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar,
- ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut,
- återbäring i förhållande till gjorda inköp,
-styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för kyrkans internationella diakoni,
- överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning. Föreningens fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna.

§ 11 Föreningsstämman

Ordinarie stämma hålles årligen senast den sista april. Vid stämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 5.
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 13.
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 15.
16. Val av valberedning enligt § 12.
17. Stämmans avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tio procent av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål. Kallelsen till föreningsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma, via skriftligt meddelande med dagordning till medlemmarna. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna.

§ 12 Valberedningen

Till valberedningen intill nästkommande ordinarie föreningsstämma väljes tre ordinarie ledamöter och två suppleanter för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits tre år senare.

§ 13 Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och tre suppleanter, vilka väljes av föreningsstämman. Föreningens ordförande väljes på ett år för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Övriga ledamöter väljs för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits tre år senare. Första året väljes två ordinarie ledamöter och två suppleanter för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits två år senare. Styrelsens arbete kan närmare regleras i av föreningsstämman fastställd arbetsordning. Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 14 Förvaltning

Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsen får förvalta föreningens egendom och löpande skötsel genom en av styrelsen utsedd verkställande direktör eller genom en fristående förvaltningsorganisation. Verkställande direktör är alltid adjungerad till styrelsen men behöver inte vara medlem i föreningen

§ 15 Revisorer

Revisionen ska utföras av en auktoriserad revisor. Revisorn ska verkställa revision och avge revisionsberättelse minst fyra veckor före den ordinarie stämman.

§ 16 Räkenskapsår/årsredovisning

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman. Styrelsen ska därtill utge rapport till medelmmarna om föreningens ekonomiska ställning per den 30 april och 30 augusti (1:a beslut stämman 2011).

§ 17 Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

§ 18 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall före februari månads utgång anmäla detta till styrelse.

§ 19 Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap, 14 och 15 §§ i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

§ 20 Upplösning av föreningen

När föreningens verksamhet upplöses skall sedan verksamheten avvecklats, behållna tillgångar återbetalas till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 21 Övrigt

I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

onsdag, 28 januari 2015 09:00

Den ekonomiska medlemsnyttan

 

På hemsidan lade vi redan 2011 ut ett exempel hur medlemmarna skulle beräkna avkastningen på sina andelar. Exemplet utgår från att det pris medlemmarna betalar för el från Kyrkvindens vindkraftverk är billigare än vad man annars skulle betala till vilket annat godtyckligt elbolag som helst. Alternativpriset baseras på att man tecknat ett bun­det 3-årsavtal då Kyrkvindens pris nu har varit detsamma (25 öre/kWh) hela tiden. När man sedan definierat hur stor den skillnaden är på årsbasis kan man betrakta skillnaden som en av­kastning på de pengar man köpt andelar för. Med fem hela års driftsdata (2010 – 2014) har vi nu gjort en sammanställning som visar på den ekonomiska nyttan har varit för hela Kyrkvindens medlemskår. Den motsvarar 4,04% på årsbasis över hela perioden. Beräkningen är gjord på nettovärden utan moms.

Lönsamhetsberäkning

måndag, 16 februari 2015 17:56

Vårt elbolag

Sedan hösten 2009 har Kalmar Energi varit vårt elbolag och det valet gjordes efter en upphandling. Kalmar Energi hade ett nyutvecklat faktureringssystem som på ett tydligt sätt på fakturan kunde visa priset för "vanlig el" och priset för vindelen som kommer från vårt vindkraftverk. Under 2011 gjordes en uppdatering av systemet och en bankfunktion infördes. Den gör så att el som inte har förbrukats på en anläggning kan läggas på "bank" för att brukas vid ett senare tillfälle. Senareläggningen är dock begränsad till innevarande bokföringsår, så observera - ett tillgodo som inte är förbrukat vid årets slut försvinner.

Dina frågor som medlem i Kyrkvinden och kund hos Kalmar Energi besvaras numera av Andreas Ekström på telefon 0480-45 10 85. Du kan också skriva till Andreas på följande epostadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer om Kalmar Energi här Kalmar Energi

fredag, 29 augusti 2014 14:48

Anpassning av andelsinnehav

Energieffektivisering är ett uttryck för sparsamhet. Det är också en ständigt pågående verksamhet i församlingarna. För medlemmarna kan det innebära att det antal andelar som köptes i Kyrkvinden från början nu har blivit för många. En uppföljning av andelsinnehavet har gjorts som nu öppnar upp för viss handel med andelar.

 

Balansen

Tillsammans med Kalmar Energi har vi gjort en uppföljning av balansen mellan medlemmarnas andelsinnehav och och elförbrukning. Enligt Kyrkvindens stadgar får medlemmarna inte ha flera andelar än vad som motiveras av elförbrukningen. Det är den principiella anledningen men det är dessutom dålig ekonomi för den medlem som har fler andelar än vad som motiveras av elförbrukningen. Uppföljningen som nu gjorts berör omkring hälften av medlemmarna, de som har ett andelsinnehav som inte är optimalt. Det innebär att de antingen har märkbart för många andelar eller så är förbrukningen så stor att de skulle kunna skaffa fler andelar.

Utjämning mellan olika månader

Sedan ett par år tillbaka har Kalmar Energi infört något som kan liknas vid ett banksystem som kan balansera ”oförbrukad” el från en månad till en annan på varje elmätare. Det vill säga, det går inte att lagra oförbrukad el på ett konto, men väl ett ekonomiskt saldo som motsvarar den oförbrukade elen. Det här kan bolaget hantera inom ett verksamhetsår men saldot går inte att överföra till kommande år. Saldon med överskott nollställs vid årsskiftet och för berörda medlemmar blir det en förlustaffär att ha för många andelar.

Köp eller försäljning

De medlemmar som berörs av uppföljningen har fått brev med besked om hur balansen ligger till, redovisat för varje elmätare. En handel med andelar mellan berörda medlemmar har uppstått men sammantaget torde det finnas ett litet överskott och i slutändan skulle det kunna ge utrymme för nya församlingar att söka medlemskap och köpa andelar. Kontakta undertecknad för ytterligare information. För medlemmar som redan etablerat överenskommelse finns avtal att hämta här

Göran Jacobsson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

fredag, 30 oktober 2009 15:22

Andelsinnehav och förbrukning

Andelsinnehav i kooperativet

Grundförutsättningen för medlemmarnas kooperativa köp av el från Kyrkvinden är att de köper (förbrukar) all den el som motsvarar andelsinnehavet. Medlemmarna måste alltid betala för den el som motsvarar andelsinnehavet. Det är fundamentet för den kooperativa föreningen som möjliggör att föreningen kan sälja elkraften till lägsta möjliga självkostnadspris. Att forlöpande inneha fler andelar än vad man förbrukar är inte tillåtet (se stadgarna). Då blir det nödvändigt att sälja dessa.

måndag, 10 september 2012 00:00

Ny ordning för tilldelning av el

El direkt till medlemmarna

Från oktober 2010 infördes direktfördelning av elkraft till medlemmarna. Den samlade månadsproduktionen från vårt vindkraftverk fördelades direkt till antalet andelar som är anslutna till medlemmarnas uttagspunkter – elmätare. En begränsningsregel infördes som innebär att man inte får ansluta fler andelar än vad som motsvarar ca 80% av årsförbrukningen. Skälet till detta var att det inte går att mata in mera till en mätare än vad som förbrukas. Med 80%-regel var förhoppning att det skulle inträffa mera undantagsvis. Om det ändå sker fördelas oförbrukad el på andra anläggningar som har förbrukning – konkret till de som har anslutna andelar i antal som ligger långt under vad förbrukningen motiverar.

Tillgodohavande

Kalmar Energi kommer startar från den 1 februari ett nyutvecklat kundsystem som kan hantera dessa situationer, i princip ett sorts banksystem. Vid månader där förbrukningen inte uppgår till tilldelningen kommer systemet generera ett ekonomisk tillgodohavande för anläggningen som sedan tas i anspråk en kommande månad när antingen förbrukningen är högre eller tilldelningen lägre än förbrukningen. Tillgodohavandet beräknas på antalet oförbrukade kilowattimmar multiplicerat med vårt elpris. Om sedan förbrukning ökar en kommande månad återförs tillgodohavandet till anläggningen som elkraft i den mängd som det räcker till. I och med detta kommer 80%-regeln att slopas vilket gör det möjligt att ha så många andelar anslutna som är motiverad av en normal årsförbrukning. Det här blir bra då vi nu kan få bästa möjliga utdelning på våra andelar.

För många andelar

Men, det går aldrig få någon tilldelning av elkraft till ett andelsinnehav som är större än vad som motiveras av normalårsförbrukningen. Det finns fortfarande ett fåtal medlemmar som har några andelar för många och de uppmanas att avyttra dem till andra medlemmar eller till Kyrkvinden.Vid beräkning av lämpligt antal andelar för normalårsförbrukningen används 1000 kWh/ andelar. En normalårsförbrukning på ca 20 000 kWh motsvarar således ca 20 andelar. De flesta elkonsumenter arbetar idag med energibesparing på ett eller annat sätt och det kan vara skäl till att ändå att ha några färre andelar än vad normalårsförbrukningen motiverar. El från vårt vindkraftverk fördelas alltid månadsvis genom att den produktion som mäts in till nätet fördelas på totala antalet andelar som finns i anslutningspunkterna.

GJ

fredag, 29 mars 2013 00:00

Egen regi för service och underhåll

Nytt servicebolag

Artikeln från december 2011 speglade förhoppningar om bättre service på maskinerna i Vindpark Vänern, men det blev sämre. Nu, drygt ett år senare, efter att även finska WinWind Oy packat ihop har vi anställt fyra servicetekniker i ett bolag med namn Karlstad Vindservice AB som ägs av en av parterna i Vindpark Vänern. De eftersatta underhållet håller nu på att betas av, olika komponenter i maskinerna byts ut till modernare med bättre funktioner, ett särskilt system för övervakning av renhet och temperatur på växellådsoljor har installerats. Det får till följd att service- och underhållskostnaderna är fortsatt höga men till skillnad från tidigare betalar det nu sig. Under månaderna efter årsskiftet har tillgängligheten ökat i samtliga sex maskiner som är intakta. För mars månad är tillgängligheten mellan 95 och 100%.

Vindfångsten

Under januari och februari har det varit mycket svaga vindar med snitt på 6,4 m/sek och 5,0 m/sek. Vindfångsten blir naturligtvis i paritet med detta och för GG7 blev resultatet sammanlagt 1081 MWh för de båda månaderna. Efter fördelning till parterna i den privata gruppen blev det 962 MWh att dela på för medlemmarna eller ca 113 kWh/andel för dessa månader. Den positiva utvecklingen vi ser nu vad gäller tillgängligheten innebär att det för mars månad nog inte blir någon minskning av GG7:s vindfångst till förmån för de andra parterna i privata gruppen. Det är bra!

söndag, 09 december 2012 00:00

Ruffel i vindkraftbranshen

Winwind Sweden i konkurs

Vår förra rapportering i december 2011 om serviceorganisationen för Vindpark Vänern speglade en viss optimism över att WinWind Sweden AB köpt serviceorganisationen av tidigare Dynawind AB. Bolaget var ett dotterbolag till WinWind Oy och nu var det WinWind Sweden AB som skulle ansvara för serviceorganisationen i Sverige. Vi trodde att det skulle bli bättre men det blev sämre. Det var en av de andra ägarna till WW3 maskiner i västsvergie som under sommaren lämnade in sina fordringar till tingsrätten i Stockholm för indrivning och vi i Vindpark Vänern stod beredda att göra samma sak. Den 1 oktober 2012 förklarades bolaget i konkurs av tingsrätten.

November 2012

WinWind Oy överklagade till hovrätten i ett försök att få tingsrättens dom upphävd. Det avvisades och konkursen i WinWind Sweden Ab är därmed definitiv även om boutredningsmannens arbete ännu inte är avslutat. Så, det bolag till vilket WinWind Oy den 1 januari 2012 överförde en rad service- och garantiavtal gentemot en rad olika ägare av WinWind maskiner, lät man i november 2012 gå i konkurs!


Ruffel i windbranschen ....

Företrädarna för WinWind Oy höjer nu förvånat på ögonbrynen när de svenska vindkraftverksägare riktar krav mot dem på fullföljande av serviceavtal och garantiutfästelser mm som fanns i WinWind Sweden AB - that's a matter of legal diskussions säger man! Sådana affärsmetoder hade vi inte förväntat oss.

Efter att konkursen blivit definitiv försöker nu WinWind Oy göra comeback på den svenska marknaden för service av vindkraftverk. I Finland har man dragit i gång ett nytt bolag direkt underställt indiska Siva Group. Enligt deras egna intentioner ska man försöka återuppta servicen på WinWind-maskinerna runt om i Sverige.

Förutsättningarna för en lyckad comeback är minst sagt dåliga – det behövs massiva resurstillskott och en juste företagaranda så att de kan visa att de har någon plats på den svenska vindkraftmarknaden. Och, frågan inställer sig genast: Vad ska nu hända med WinWind Oy?

Vindpark Vänern

Servicen som WinWind Sweden Ab skulle ha utfört i Vindpark Vänern ubder 2012 har till stora delar försummats och det har lett till helt onödiga skador på några maskiner - främst de som tillhör det kommunägda Kraft Ab. Stora reparationsprojekt förbereds. För oss i Vindpark Vänern pågår nu alla tänkbara förberedelser för att säkra service och drift av vindparken. Förutsättningarna för att överta eller anställa ny personal undersöks.

Sida 1 av 24

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov