Mer vindkraft för Kyrkvinden?

Efter 10 års innehav bjuder nu Vindkraft Gässlingen Ekonomisk Förening vindkraftverket GG8 ut till försäljning. Kooperativet bildades av ca 1300 privatpersoner och företag i Värmland med omnejd. GG8 har haft en produktions- och tillgänglighetshistoria som är i det närmaste identisk med Kyrkvindens GG7. Den samlade produktionen för GG8 till dags datum är 85,5 GWh och för GG7 87,5 GWh. Tillgängligheten har varit något över 90% och de båda verken har varit de bästa inom Vindpark Vänern.

Nya ägare

Under det gångna året har ett franskt bolag Innovent AB köpt upp de verk som ägdes av de kommunala bolaget VPV Kraft AB för priset omkring 5 Mkr per verk. Vindkraftverken GG6, GG9 och GG10 som ägs av konkursboet efter Gåsungarna AB söker också efter ny ägare.
 
Kyrkvindens styrelse måste förhålla sig till utvecklingen i Vindpark Vänern och helst uppnå en starkare position där. Vi tror därför att det nu är rätt tillfälle för att utöka innehavet med ett vindkraftverk. Om köpet kan genomföras skulle Kyrkvindens samlade produktion av vindkraftverk uppgå till ca 17 GWh, en utveckling som väl överensstämmer med Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Styrelsen undersöker nu förutsättningarna för att kunna genomföra ett köp och återkommer inom kort med mer information och om beslutsprocessen.

Synpunkter på det här tas gärna emot till: executive@kyrkvinden.se

Kyrkans färdplan för klimatet

Kyrkans färdplan för klimatet antogs den 19 december 2019 och där dras till stora riktlinjerna upp fram till målet att svenska kyrkan ska vara helt klimatneutral 2030. På sidan 5 i denna färdplan kan man läsa om Produktion av förnybar el:
 
Idag bidrar Svenska kyrkan till förnybar energiproduktion genom egenproduktion, direktinveste­ringar och uthyrning av mark till energiproducenter. Till 2022 ska konkreta förslag föreligga om hur produktionen av förnybar el kan utökas. Parallellt med detta kommer olika former av stödjande in­satser att utföras som projektutveckling, ramavtal, erfarenhetsutbyten och dialog med myndighe­ter. Till 2022 ska:
 • ett nationellt/flera regionala ramavtal för installation av solel finnas,
 • 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats/vara under utveckling.Första fakturorna från Fortum

Nu har fakturorna för el kommit för både januari och februari. De skiljer sig en hel del från tidigare fakturor från Kalmar Energi. Hela affärsupplägget är annorlunda och det har vi beskrivit i en särskild ekonomirapport som kan hämtas med denna länk

Bra med nya upplägget

 • Medlemmarna får nu alltid bästa möjliga rörliga elpris på all elförbrukning
 • Möjlighet till ännu bättre pris finns genom Fortums prissäkringar
 • Kyrkvinden kommer alltid att vara säker på att få minst 25 öre /kWh för hela produk­tionen
 • Den el som förbrukas motsvarar kraven för Bra Miljöval

Skynda
Vi vill påminna de medlemmar som ännu inte tecknat avtal med Fortum att göra det nu! Läs om Svenska kyrkans ramavtal för el


Regering och riksdag
I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energi-användningen med Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center-partiet och Kristdemokraterna som underteck-nare. Läs i Mer förnybart.
KYRKVINDEN IDAG
Nära nog i 11 år har nu vårt verk snurrat och levererat drygt 87 GWh förnybar el till Svenska kyrkans församlingar. År 2020 är första året med Fortum, tidigare med namnet Hafslund, som vårt elbolag. Även om året böjade som ett rekordår i fråga om produktion så har nu allt normaliserats, allt förutom elpriset. Aldrig någonsin tidigare - i vart fall under de senaste 30 åren - har vi haft en så lång period med ett rörligt pris runt 10 öre per kWh. Med Fortum följer också att medlemmarna nu får del av Svenska kyrkans ramavtal och märkningen med Grön el för vår förbrukning.
Vårt elbolag
Sedan 2010 har vi levererat förnybar till det fasta priset 0,25 kr/kWh genom elbolaget Kalmar Energi. Från januari 2020 kommer Kyrkvindens el från Fortum i ett nytt affärsupplägg som för de flesta baseras på rörligt elpris med mycket litet påslag från Fortums sida. Under denna vår ser det nya upplägget ut att bli mycket förmånligt då elpriserna är rekordlåga och torde hamna under 25 öre / kWh ett antal månader framåt. Medlemmarna är nu också anslutna till Bra Miljöval genom svenska kyrkans ramavtal för el. Mer information finns under avdelningen ekonomirapporter.
 • Vindfångsten oktober 2019
  Vindfångsten för oktober har varit något lägre än normalt för en oktobermånad och uppgår bara till 534 MWh. Men tillgängligheten har varit god och tilldelningen per andel uppgår därmed till 62 kWh. Se mera i diagrammet
  Written on tisdag, 26 november 2019 09:28
 • Bladinspektion och vingreparation
  Under vecka 38 genomfördes bladinspektion och lite bladreparationer. Vind, nederbörd och blixtnedslag sliter hårt på turbinvingarna. Räknar man på det så har vingspetsarna tillryggalagt en sträcka motsvarande flera varv runt jorden under de tio år som verket snurrat. Nu kan vi räkna med ännu flera år och mil.
  Written on tisdag, 26 november 2019 10:08
 • Ekonomirapport mellan stämmorna 2019
  Den 27 september fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2019. Rapporten innehåller en översikt för år 2019, ett år som i skrivande stund verkar bli ett normalår i fråga om vind och väder men också få driftsstörningar. Vi har även här beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i…
  Written on tisdag, 08 oktober 2019 06:28
Edit Page

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov